I NOSTRI TOUR

NEOLITHIC "HOUSES OF FAIRIES", ROMANESQUE ARCHITECTURE, BEACHES AND GROTTOS

Excursion to Montessu Stone Age necropolis, Tratalias romanesque church, Porto Pino beach, Santadi grotto

Year round

4/8

hours